مقالات
 
 

مقالات چاپ شده گروه قدرت در مجلات :

رديف

عنوان مقاله

نويسندگان

نام و شماره مجله

1

Dynamic Performance Prediction of an Axial Flux Brushless Resolver

F.Toutounchiyan
Dr.M.Ardebili
Dr.K.Abbas Zade
AAPG BULL
pp. 306-310
2012

2

ََANew Technique for Analysis of Static Eccentricity in Axial Flux Resolver

F.Toutounchiyan
Dr.M.Ardebili
Dr.K.Abbas Zade
AAPG BULL
Vol.12, pp. 14-20
1390

3

َA Transformerless Medium Voltage STATCOM Topology Based on Extended Modular Multilevel Converters

H. Mohammadi
Dr. M. Tavakoli Bina
IEEE Transactions on Power Electronics
Vol.26, Issu.5, pp. 1534-1545
2011

4

Three-Phase Unbalance of Distribution Systems: Complementary Analysis and Experimental Case Study

Dr.M.Tavakoli Bina
Akashefi
International Journal of Electrical Power & Energy Systems
Vol.33, pp. 817-826
2011

5

Reverse Direction of Hysteresis Bandwidth Calculation to Fix the Switching Frequency Employed in Active Power Filter

H.Vahedi
A.R.Sheykhoal Eslami
Dr.M.Tavakoli Bina
World Applied Sciences Journal
Vol.15, Issu. 7, pp. 1007-1011
2011

6

A Novel GA Based Technique for Optimizing Both the Design and Control Parameters in Parallel Passenger Hybrid Cars

K.Varesi
Dr.A.Radan
AAPG BULL
Vol.6, Issu.3
 pp. 1279-1286
1390

7

Adaptive Pole-Placement Control of 4-Leg Voltage-Source Inverters for Standalone Photovoltaic Systems

R.Nasiri
Dr.A.Radan
Renewable Energy
Vol.36, Issu.7
 pp. 2032-2042
1390

8

Adaptive Decoupled Pole-placement control of 4-leg voltage-source inverters for standalone photovoltaic systems: Adjusting Transient State Response

R.Nasiri
Dr.A.Radan
Renewable Energy
Vol.36, Issu.10
 pp. 2733-2741
1390

9

Dynamic Model and Control of a Wind-Turbine Generator with Energy Storage

Dr.A.Abedi
H.Nik Khajooei
AAPG BULL
Vol.5, Issu.1, pp. 67-78
1390

10

Control of Asymmetric Cascaded Multilevel Inverters Based on Charge Balance Control Methods

S.Lali
Dr.K.Abbas Zade
H.Lesani
AAPG BULL
Vol.6, Issu.2, pp. 512-528
2011

11

A New Technique for Analysis of Static Eccentricity in Axial Flux Resolver

F.Totonchiyan
Dr.K.Abbas Zade
Dr.M.Ardebili
AAPG BULL
Vol.12, Issu.1, pp. 14-20
2011

12

Cogging Torque Optimization in Surface-Mounted Permanent-Magnet Motorsby Using Design of Experiment

Dr.K.Abbas Zade
F.Rezaei Alam
A.Saeid

Energy Conversion and Management
Vol.52, pp. 3075-3082
2011

13

Slot Opening Optimization of Surface Mounted Permanent Magnet Motor for

Dr.K.Abbas Zade
F.Rezaei Alam
Dr.M.Teshne Lab
Energy Conversion and Management
Vol.55, pp. 108-115
2011

14

Dynamic Performance Prediction of an Axial Flux Resolver

F.Totonchiyan
Dr.M.Ardebili
Dr.K.Abbas Zade
AAPG BULL
Vol.88, pp. 306-310
2012

15

Aggregated Distribution Company’s Profit Model in Hourly Ahead Energy and Reserve Markets

M.Mashhur
Dr.A.K.Golkar
Dr.M.Moghadas Tafreshi
International Journal of Electrical Power &Energy Systems
Vol.39, Issu. 12
pp. 1264-1284
1390

16

A Novel Method for Optimal Placement of FACTS Based on Sensitivity Analysis for Enhancing Power Systems Static Security

A.Samimi
Dr.A.K.Golkar
Asian Journal of Applied Science
Vol.1, Issu. 1, pp. 1-19
1390

17

Optimal Sizing of Reliable Hybrid Renewable Energy System Considered Various Load Types

M.Hakimi
Dr.M.Moghadas Tafreshi
H.Hassan Zade Fard
Journal of Renewable and Sustainable Energy
Vol.3, Issu., pp. 1-18
2011

18

Unit Sizing of Grid Connected Micro-grid Using
Model-Free Optimization Considering Interruptible loads

H.Hassan Zade Fard
Dr.M.Moghadas Tafreshi
M.Hakimi
International Review on Modelling and Simulations
Vol.4, Issu. 3, pp. 1207-1215
2011

19

Optimal Sizing of a Reliable Grid Connected Micro-grid Considering Uncertainty and Interruptible Loads

H.Hassan Zade Dr.M.Moghadas Tafreshi
M.Hakimi
International Review on Modelling and Simulations
Vol.4, Issu. 3, pp. 1216-1225
2011

20

Optimal Unit Sizing of Distributed Energy Resources in MicroGrid Based on Mixed-Integer Bacterial Foraging Algorithm

Dr.M.Moghadas Tafreshi
Zamani
Vahedi
Ezati
The American Association of Petroleum Geologists  Bulletin
Vol.6, Issu. 3, pp. 1297-1307
2011

21

A Game-Based Bidding Strategy for Generation Companies Considering Price-Maker Wind-Pumped Storage System

F.Sarkhosh
Dr.M.Moghadas Tafreshi
A.Salim Niyaye
International Journal of Electrical and Electronic
Vol.5, Issu. 4, pp. 227-234
2011

22

Optimal Sizing of Distributed Resources in Micro Grid with Loss of Power Supply Probability Technology by Using Breeding Particle Swarm Optimization

Dr.M.Moghadas Tafreshi
Zamani
M.Hakimi
Journal of Renewable and Sustainable Energy
Vol.3, pp. 1-17
2011

23

PI Controller Based for Frequency Control in a Smart Grid with Solar Cell System

A.Jalali Shahroodi
Dr.A.Housmand Viki
Dr.M.Moghadas Tafreshi
A.Salim Niyaye
Applied Mechanics and Materials
Vol.110, Issue. 116
 pp. 2194-2198
2011

24

Frequency Control in a Micro Grid with Wind Turbine System

A.Jalali Shahroodi
Dr.M.Moghadas Tafreshi
Dr.A.Houshmand Viki
A.Salim Niyaye
M.Moghasam Hamidi
Advanced Materials Research
Vol.440, Issue. 443
 pp. 1116-1120
2011

25

Aggregated DISCO's Profit Model in Hourly-Ahead Energy and Reserve Markets

M.Mashhuor
Dr.A.K.Golkar
Dr.M.Moghadas Tafreshi
Electric Power Components and Systems
Vol.39, pp. 1264-1284
2011

26

Reliable Generation Expansion Planning in Pool Market Considering Power System Security

Dr.M.Moghadas Tafreshi
A.Salim Niyaye
Aghaei
Rabiei
Energy Conversion and Management
Vol.54, Issu.1, pp. 162-168
2011

27

Optimal Sizing of Distributed Energy Resources in MicroGrid Solved by Mixed-Integer Non Linear Programming

Dr.M.Moghadas Tafreshi
Zamani
Vahedi
Ezati
E.Dahri
AAPG BULL
Vol.6, Issu.4, pp. 1960-1970
2011

28

Probabilistic Determination of Pilot Points for Zonal Voltage Control

Dr.T.Amraei
A.Sorodi
A.Ranjbar
Generation,Transmission and Distribution, IET
Vol.6 , Issue: 1, pp. 1-10
2012

29

Wide Area Load Frequency Control Using Functional Model Predictive Control

M.Shirouei
A.Ranjbar
Dr.T.Amraei
EuropeanTransaction on Electrical Power
2012

30

Increasing Feedback Systems for Teaching Enhancement

Dr.A.K.Golkar

Journal of Technology of Education
Vol.4, No.4, pp.65-69
1390

31

A Comprehensive Alternaytive for the Conventional SVM: Reduction Computational Cost

M.Tavassoli
Dr.M.Tavakoli Bina
Dr.A.K.Golkar
Journal of Control
Vol 5, No 2, pp 44-52
 2011

32

تصميم­گيري چند معياره مبتني بر سناريو براي برنامه­ريزي بلندمدت توليد برق در ايران

صالح رازيني
دكتر سيدمسعود مقدس­تفرشي
دكتر سيدمحمدتقي بطحايي
نشريه انرژي ايران
جلد: 14، نسخه: 1، صفحات: 1-8
1390

33

سناريونگاري با هـدف آينـده پژوهي در صنعت توليــد برق ايران

صالح رازيني
دكتر سيدمسعود مقدس­تفرشي
دكتر سيدمحمدتقي بطحايي
نشريه انرژي ايران
جلد: 13، نسخه: 3، صفحات: 1-8
1390

34

تأثيــر هدفمندسازي يارانه­ها بر نوع واحدهاي موجود در ميكـروشبكه خودمختار

حميد حسن­زاده­فرد
دكتر سيدمسعود مقدس­تفرشي
سيدمهدي حكيمي
نشريه انرژي ايران
جلد: 14، نسخه: 1، صفحات: 1-8
1390

35

يك تكنيك مدولاسيون جايگزين براي مدولاسيون SVC متداول: كاهش حجم محاسبات

محمد توسلي
دكتر محمد توكلي­بينا
دكتر مسعود گلكار
مجله كنترل
جلد: 5 ، نسخه: 2، صفحات:51-44
1390

 

 مقالات چاپ شده گروه قدرت در كنفرانس­ها :

رديف

عنوان مقاله

نويسندگان

كنفرانس، مكان و زمان

1

Calculating Dryformer Leakage Reactance Using Analytical and Finite Element Methods

F.Karim
Dr.A.Akbari Azirani
Dr.M.Ardebili
International Conference on Power Engineering
Spain
1390

2

A New Model of Transformer with Coaxially Insulated Windings for Transiets Studies

F.Karim
Dr.A.Akbari Azirani
Dr.M.Ardebili
International Symposium on High Voltage Engineerin
Germany
1390

3

A New Model of Transformer with Coaxially Insulated Windings for Transients Studies

F.Karim
Dr.A.Akbari Azirani
Dr.M.Ardebili
17th ISH (International Symposium on High Voltage Engineering)
Germany
2011

4

Simulation of UHF Signal Propagation in Trans Former and a Novel Algorithm for Partial Discharge Localization

N.Shirdel
Dr.A.Akbari Azirani
Dr.M.S.Abrishamiyan
H.R.Mirzaie
17th ISH (International Symposium on High Voltage Engineering)
Germany
2011

5

An Investigation of Space Charges Accumulated Within the Insulation and Adjustable Speed Drives Pulses

R.Rostami
Dr.A.Akbari Azirani
Dr.Sh.Shokri
M.Shadmand
 
17th ISH (International Symposium on High Voltage Engineering)
Germany
2011

6

Suggesting a DC-DC Buck Converter for Compensating Shaft Induced Voltage and Bearing Current

R.Kazemi
Dr.M.Tavakoli Bina M.A.Golkar
.Jokar
IEEE Symposium on Industrial Electronics and Applications (ISIEA)
Malaysia
2011

7

A Decomposition Procedure to Linearize the Nonaffine State Space Average Model of Statcom

M.Moradpour
Dr. M.Tavakoli Bina A.K.Sedigh
M. Ayati
IEEE Symposium on Industrial Electronics and Applications (ISIEA)
Malaysia
2011

8

A Matlab Simulink Model for Toyota Prius 2004 Based on Doe Reports

H.Asiri
Dr.A.Radan
M.Parizad
A.Ghaeb Loo
14th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE 2011)
Birmangham, England
2011

9

Eliminating Current Sensors of Indirect Matrix Converter Using Neuro-Fuzzy Controller

A.Ghahan Giri
Dr.A.Radan
14th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE 2011)
Birmangham England
2011

10

Dynamic Modeling and Simulation of Transmotor Based Series-Parallel Hev Applied to Toyota Prius 2004

H.Asiridr.A.Radan
A.Ghaeb Loo
K.Ahi
10th International Conference on Environment and Electrical Engineering
Italy
2011

11

An Improved MPWM for Current-Fed Z-Source Inverter with High Current Gain and Low Current Stress

S.Reza Pour
Dr.A.Abedini
Dr.M.T.Bathaei
3rd Power Electronics, Drive Systems & Technologies Conference
Tehran, sharif university
2012

12

A Novel Topology of Solid State Transformer

Dr.A.Abedini
T.Lipo
3rd Power Electronics, Drive Systems & Technologies Conference
Tehran- sharif university
2012

13

Coordinate Control of TCSC Based GA Controller with PSS for Stability Improving in Single Machine System

S.Shajari
M.R.Norozi
Dr.A.Abedini
K.Ahi
10th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC)
Rome, Italy
2011

14

Sensorless Maximum Wind Energy Capture Based on Input Outputlinearization and Sliding Mode Control

Rozbahani
Dr.K.Abbas Zade
Torabi
IET Renewable Power Generation Conference
Edinburgh, UK
2011

15

The Transformer Less Dc-Dc Converter with Hight Step up Voltage Gain and Lower Voltage Stress on Active Swithches

Dr.K.Abbas Zade
Samad Zade
Technical and Physical problems of Power Engineeri
Turkey
2011

16

New Hybrid Control Methods Based on Multi- Carrier Pwm Techniques and Charge Balance Control Methods for Cascaded Multilevel Converters

S.Lali
Dr.K.Abbas Zade
H.Lesani
Electrical and Computer Engineering (CCECE)
Canada
2011

17

Improvement to Winding Function Theory for

A.Saeid
Dr.K.Abbas Zade
Tinkoni
Proceedings of the 2011 International Conference
Spain
2011

18

New Approach to Cogging Torque Simulationusing Numerical Functions

A.Saeid
Dr.K.Abbas Zade
Tinkoni
Vastcho
IEEE international Electric Machine and Drive Conference
USA
2011

19

Dsp-Based Optimal Sensor-Less Vector Control Drive for Axial-Flux Pm Motor

M.Karimi
Zamani
Dr.K.Abbas Zade
Hemati
Proceedings of the 2011 International Conference
Spain
2011

20

A Novel Method For Optimal Placement Of Statcom in Distribution Networks Using Sensitivity Analysis By Digsilent Software

A.Samimi
Dr.A.K.Golkar
Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC 2011)
Wuhan, China
2011

21

Effect of Distribution System Specifications on Voltage Stability in Presence of Wind Distributed Generation

S.Barghi
Dr.A.K.Golkar
A.Haji Zade
16th Conference on Electrical Power Distribution Networks (EPDC)
Bandar Abbas Campus of Amirkabir University of Technology
Bandar Abbas, Iran
2011

22

Distribution Network Design Using Hybrid Sats Algorithm

Dr.A.K.Golkar
M.Sedghi
The 22nd IASTED International Symposia on Modelling and Simulation (MS 2011)
Calgary Canada
2011

23

A Novel Method for Optimal Placement of Facts Based on Sensitivity Analysis for Enhancing Power Systems Static Security

A.Samimi
Dr.A.K.Golkar
CET 2011 : World Congress on Engineering and Technology
Shanghai, China
2011

24

A Generalized Backward-Forward Power Flow Method for Radial and Weakly Meshed Distribution Networks

H.Gharib Pour
M.Fasihi
Dr.A.K.Golkar
ICEE 2011 : 19th Iranian Conference on Electrical Engineering
Tehran, Iran
2011

25

Operation and Control of Combined DFIG-Based Wind Power Plant with Energy Storage Equipments

M.Gholi Zadeh
Dr.M.Tavakoli Bina
Dr.A.K.Golkar
ICEE 2011
19th Iranian Conference on Electrical Engineering
Tehran, Iran
2011

26

Impacts of Distribution Network Characteristics on Penetration Level of Wind Distributed Generation and Voltage Stability

S.Barghi
Dr.A.K.Golkar
A.Haji Zade
10th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC)
 Rome
2011

27

Smart Grid in Iran: Driving Factors, Evolution, Challenges and Possible Solutions

M.Biabani
Dr.A.K.Golkar
10th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC)
 Rome
2011

28

Modeling and Control of Reactive Power in a Microgrid Using Doubly Fed Induction Generator

M.Kazemi
Dr.A.K.Golkar
Dr.Shokri
10th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC)
 Rome
2011

29

Control of Photovoltaic Power Generation System During Balanced Grid Voltage Sag Condition

A.Haji Zadeh
Dr.A.K.Golkar
CIRED 2011 The 21st International Conference and Exhibition on Electricity Distribution
Frunkfurt ,Germany
2011

30

Modeling and Optimal Control of Reactive Power in a Microgrid Using Doubly Fed Induction Generator

M.Kazemi
Dr.A.K.Golkar
Dr.Shokri
CIRED 2011
21st
International Conference and Exhibition on Electricity Distribution
Frunkfurt Germany

2011

31

Distributed Generation Expansion Planning in Active Distribution Network

Dr.A.K.Golkar
M.Mashhur
CIRED 2011 - The 21st  International Conference and Exhibition on Electricity Distribution
Frunkfurt Germany
2011

32

Improved Hybrid TS/PSO Algorithm for Multistage Distribution Network Expansion Planning

Dr.A.K.Golkar
M.Sedghi
CIRED 2011 
 
21st International Conference and Exhibition on Electricity Distribution
Frunkfurt Germany
2011

33

Analytical Assessment of Mutual Impacts Between Phevs and Power Grid

 

Dr.A.K.Golkar
E.Pasha Javid
CIRED 2011 
 
21st International Conference and Exhibition on Electricity Distribution
Frunkfurt Germany
2011

34

Criterions to Select Appropriate Power Definitions Employed in Active Power Distribution Networks

Dr.A.K.Golkar
E.Pasha Javid
CIRED 2011
 
21st International Conference and Exhibition on Electricity Distribution
Frunkfurt Germany
2011

35

Considering Impact of Plug-in Electrical Vehicles in Planning Optimal Hybrid Systems

Vali Zade
Hakimi
Dr.A.K.Golkar
 
CIRED 2011
 
21st International Conference and Exhibition on Electricity Distribution
Frunkfurt Germany
2011

36

Using A Multivariable Doe Method for Congestion Study in Distribution Systems Under Impact of Plug-in Electric Vehicles

 

Dr.A.K.Golkar
H.Vali Zade

 

CIRED 2011
 
21st International Conference and Exhibition on Electricity Distribution
Frunkfurt Germany
2011

37

Energy Loss in Forcasting in Active Distribution Networks

H.Vali Zade
Dr.A.K.Golkar
Dr.M.Tavakoli
CIRED 2011
 
21st International Conference and Exhibition on Electricity Distribution
Frunkfurt Germany
2011

38

A Pso Solution for Improved Voltage Stability of a Hybrid AC-DC Microgrid

M.Akbari
Dr.A.K.Golkar
Dr.M.Moghadas Tafreshi
IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies
India
2011

39

Voltage Control of a Hybrid AC/DC Microgrid in
Grid-Connected Operation Mode

M.Akbari
Dr.A.K.Golkar
Dr.M.Moghadas Tafreshi
IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies
India
2011

40

Voltage Control of a Hybrid AC/DC Microgrid in
 Stand-Alone Operation Mode

M.Akbari
Dr.M.Moghadas Tafreshi
Dr.A.K.Golkar
IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies
India
2011

41

Pso Based Optimal Sizing of Distributed Energy Resources in Islanded Micro-Grid Considering

Touriyan
Dr.M.Moghadas Tafreshi
Dr.M.T.Bathaie
Hasan Zade Fard
10th International Conference on Sustainable Energ
İstanbul, Türkiye
2011

42

Assessing the Size of Distributed Generation in Reliable Micro-Grid Using Particle Swarm Based Optimization Based on Reliability Concept

Touriyan
Dr.M.Moghadas Tafreshi
Dr.M.T.Bathaie
10th International Conference on Sustainable Energ
İstanbul, Türkiye
2011

43

Economics-Based Transmission Expansion Planning in Restructured Power Systems Using Decimal Codification Genetic Algorithm

V.Asad Zade
Dr.A.K.Golkar

Dr.M.Moghadas Tafreshi

2011 IEEE Jordan Conference on Applied Electrical Engineering and
Computing Technologies (AEECT)
Amman, Jordan
2011

44

Impact of Plug-in Hybrid Electric Vehicles on Tehran's Electricity Distribution Grid

M.Hakimi
Dr.M.Moghadas Tafreshi
World Renewable Energy Congress
Linkoping, Sweden
2011

45

Effect of Energy Storage Systems on Optimal Sizing of Islanded Micro-Grid Considering Interruptible Loads

H.Hasan Zade Fard
Dr.M.Moghadas Tafreshi
M.Hakimi
3rd International Youth Conference on Energetics
Leiria-Portugal
2011
 

46

Effect of Interruptible Loads And Reliability on Optimal Sizing of an Islanded Microgrid

H.Hasan Zade Fard
Dr.M.Moghadas Tafreshi
M.Hakimi
10th International Conference on Sustainable Energ.
İstanbul, Türkiye
2011

47

Optimal Sizing of Grid Connected Micro-Grid Considering Interruptible Loads

H.Hasan Zade Fard
Dr.M.Moghadas Tafreshi
M.Hakimi
Electrimacs 2011
Cergy-Pontoise, France
2011

48

Optimal Sizing of an Islanded Micro-Grid for an Area in North-West Iran Using Particle Swarm Optimization Based on Reliability Concept

H.Hasan Zade Fard
Dr.M.Moghadas Tafreshi
M.Hakimi
World Renewable Energy Congress
Linkoping, Sweden
2011

49

اولويت بندي منابع تجديدپذير انرژي ايران با رويكرد MCDM

صالح رازيني
دكتر سيدمحمدتقي بطحايي
دكتر سيدمسعود مقدس­تفرشي
نوزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران - دانشگاه صنعتي اميركبير
1390

50

پيـاده­سـازي يك طرح­كنترل ثانويه ولتـاژ در شبكه سراسري ايران

دكتر تورج امرايي
غلامرضا رجبي
­همايون حايري
 بيست و ششمين­كنفرانس بين­المللي برق تهران 
 1390

51

تعيين سايز بهينـه ميكروشبكه متصل به شبكه توزيع با در نظـرگرفتن بارهاي قابل قطع

حميد حسن زاده فرد
دكتر سيدمسعود مقدس­تفرشي
سيد مهدي حكيمي
كنفرانس شبكه­هاي توزيع نيروي برق
بندر عباس
1390

52

بررسي مطالعاتي تأثير وحضور نيروگاه­هاي بادي در بازار برق

بشري كرمي
دكتر سيدمسعود مقدس­تفرشي
نخستين همايش ملي انرژي باد و خورشيد
تهران - شركت هم­انديشان انرژي كيميا
1390

53

آناليز و مدل­سازي تحليلي جريان گردشي در سيم­بندي آرميچر ژنراتورهاي سنكرون

دكتركريم عباس­زاده
فرهاد رضايي
چهارمين كنفرانس نيروگاه­هاي برق
تهران پژوهشگاه نيرو
1390

54

استفاده از رزلور در اندازه­گيري انرژي مصرف در يك فرآيند انتقال خطي جرم نظير دوچرخه سوار در يك مسير شهري

فريد توتونچيان
دكترمحمد اردبيلي
دكتركريم عباس زاده
اولين كنفرانس بين­المللي
دوچرخه شهري
تهران، ستاد مديريت حمل و نقل
و سوخت كشور
1390

55

معرفي ساختار، طراحي و بهينه­سازي يك سنسور موقعيت زاويه­اي جديد رلوكتانسي با حداقل حساسيت در برابر ناهم محوري استاتيك

فريد توتونچيان
دكتركريم عباس زاده
دكترمحمد اردبيلي
دومين كنفرانس ابزار دقيق و اتوماسيون
شيراز، دانشگاه شيراز
1390

56

ارائه روشي جديد به منظور استفاده از انرژي ترمزي در قطارهاي برقي

سلمان حاجي­آقاسي
حسين پايدارنيا
دكترعلي عابديني
بيست و ششمين كنفرانس بين­المللي برق
تهران، پژوهشگاه نيرو
1390

57

ارائه يك ساختار جديد براي راه­انداز نرم زنراتورهاي سنكرون

سعيد رضاپور
دكتر سيدمحمدتقي بطحايي
دكتر علي عابديني
 
اولين كنفرانس بين­المللي و سومين كنفرانس ملي سد و نيروگاه هاي برق آبي تهران، دانشگاه تهران
1390

58

حذف اثرات متقابل ميكروگريد و سيستم­هاي قدرت تحت شرايط بار غيرخطي به­وسيله مطلوب­ساز جامع A-UPQS

بيژن رحماني
دكتر محمد توكلي­بينا
دومين كنفرانس انرژي­هاي
تجديدپذير و توليد پراكنده ايران
تهران، دانشگاه تهران
 1390

59

نقش بارهاي فضايي ايجاد شده ناشي از پالس­هاي ادوات الكترونيك قدرت در پيري عايق ماشين­هاي الكتريكي

رشا رستمي نيا
دكتر اصغر اكبري ازيراني
دكتر شكراله شكري
مهدي شادمند
نوزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران
تهران، دانشگاه صنعتي اميركبير
1390

60

شبيه­سـازي انتشـار امواج الكترو مغناطيسي تخليه جزيي با استفاده از FDTD و مقايسه با محيط نرم­افزار CST

نادر شيردل
دكتر اصغر اكبري ازيراني
حسن­رضا ميرزايي
نوزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران
تهران، دانشگاه صنعتي اميركبير
1390

61

مدل­سازي دقيق انتشار امواج صوتي ناشي از تخليه جزيي در ترانسفورماتور با استفاده از روش تفاضل محدود

معراج جهيزي
دكتر اصغر اكبري­ازيراني
محسن بهرامي­پناه
سومين كنفرانس تخليه جزئي
تهران، دانشگاه علم و صنعت ايران
1390

62

شبيه سازي تاثير عناصر اكتيوپارت ترانسفورماتور بر انتشار امواج الكترومغناطيسي تخليه جزئي

حسن رضا ميرزايي
دكتر اصغر اكبري ازيراني
كريم ميرعليخاني
نادر شيردل
سومين­كنفرانس تخليه جزيي
تهران ، دانشگاه علم و صنعت ايران،
1390

63

طراحي و ساخت سيستم حفاظت ترانسفورماتورهاي خشك رزيني در مقابل حرارت موضعي در كويل فشارقوي

دكتر اصغر اكبري ازيراني
فرزاد كريم­زاده
حسين برسي
 محمدرضا نقاشان
كنفرانس بين المللي برق
تهران 
 1390

64

مقايسه ميزان تأثير بارهاي فضايي انباشته شده در عايق به ازاي ولتاژ اعمالي و پالس­هاي ولتاژي ادوات ...

رضا رستمي
دكتر اصغر اكبري ازيراني
دكتر شكراله شكري
اميررضا قلي­زاده
كنفرانس بين­المللي برق
تهران - 1390

65

استفاده از رزولور در اندازه­گيري انرژي مصرفي در يك فرآيند انتقال خطي جرم نظير دوچرخه سوار در يك مسير شهري

فريد توتو نچيان
دكتر محمد ارد بيلي
دكتركريم عباس­زاده
اولين كنفرانس بين­المللي
دوچرخه شهري
شيراز 1390

66

جبرانسازي Online پديده هاي كيفيت توان توسط Wavelet

مرضيه خسروي
ح. حقيقت
دكتر محمد توكلي بينا
سومين كنفرانس بين المللي سيستم ها و فناوري هاي الكترونيك قدرت و محركه هاي الكتريكي
تهران- دانشگاه شريف
1390

 
تاریخ به روز رسانی:
1397/11/13
تعداد بازدید:
4851
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.