اعضا گروه
 
 

ليست اعضاء

زمينه هاي تحقيقاتي

تماس

 

 محمد اردبيلي

دانشيار

- طراحي و مدلسازي ماشينهاي الكتريكي
- تحليل ماشينهاي مخصوص

- تشخيص خطا در ماشينهاي الكتريكي

ardebili@eetd.kntu.ac.ir
84062312
ساختمان اساتيد - اتاق 312 

تورج امرايي

استاديار

- ديناميك سيستمهاي قدرت
- حفاظت وفقي سيستمهاي قدرت
- آناليز و كنترل پديده هاي فروپاشي سيستم قدرت
- كاربرد روشهاي هوشمند و داده كاوي در سيستمهاي قدرت
amraee@eetd.kntu.ac.ir
84062151
ساختمان اساتيد - اتاق 109

اصغر اكبري ازيراني

دانشيار

- فشارقوي و عايق ها
- پايش وضعيت و تشخيص عيب در تجهيزات فشار قوي
- آناليز تخليه جزيي
- مدلسازي سيستمهاي قدرت
akbari@eetd.kntu.ac.ir
84062310
ساختمان اساتيد - اتاق 310

سيد محمدتقي بطحائي

دانشيار

- ديناميك سيستمهاي قدرت
- حالت گذراي سيستمهاي قدرت
- توليد همزمان برق و حرارت
- خودروهاي الكتريكي
bathaee@eetd.kntu.ac.ir
84062420
ساختمان اساتيد - اتاق 420

محمد توكلي بينا

استاد

- طراحي و مدلسازي مبدلهاي الكترونيك قدرت
- تكنيكهاي مدولاسيون پيشرفته
- مدلسازي و كنترل ادوات FACTS
- كيفيت توان
tavakoli@eetd.kntu.ac.ir
84062371
ساختمان اساتيد - اتاق 371

احمد رادان

دانشيار

- الكترونيك قدرت
- درايو
radan@eetd.kntu.ac.ir
84062408
ساختمان اساتيد - اتاق 408

شكراله شكري كجوري

استاديار

- طراحي و مدلسازي ماشينهاي الكتريكي
- تحليل ماشينهاي مخصوص
- تشخيص خطا در ماشينهاي الكتريكي
shokri@eetd.kntu.ac.ir
84062322
ساختمان اساتيد - اتاق 322

علي عابديني

استاديار

- انرژيهاي نو
- سيستمهاي ذخيره ساز انرژي الكتريكي
- مدلسازي، طراحي و كنترل مبدلهاي الكترونيك قدرت
- منابع تغذيه سوئيچ شونده
abedini@eetd.kntu.ac.ir
84062413
ساختمان اساتيد - اتاق 413

كريم عباس زاده

استاد

- روشهاي عددي در مدلسازي ماشينهاي الكتريكي
- طراحي و مدلسازي مبدلهاي الكترونيك قدرت
- پايش وضعيت و تشخيص عيب در ماشينهاي الكتريكي
- طراحي و مدلسازي ماشينهاي مخصوص
abbaszadeh@eetd.kntu.ac.ir
84062303
ساختمان اساتيد - اتاق 303

مسعود علي اكبر گلكار

استاد

- كنترل توان راكتيو در سيستمهاي قدرت
- مهندسي سيستمهاي توزيع الكتريكي
- توليدات پراكنده
- شبكه هاي هوشمند
golkar@eetd.kntu.ac.ir
84062320
ساختمان اساتيد - اتاق 320

عليرضا فريدونيان

استاديار

- اتوماسيون سيستمهاي توزيع
- شبكه هاي هوشمند
- مديريت دارايي در سيستمهاي توزيع
- قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت
fereidunian@eetd.kntu.ac.ir
84062268
ساختمان اساتيد - اتاق 313
عباس هوشمند ويكي
استاديار
- طراحي و مدلسازي ماشينهاي الكتريكي
- تحليل ماشينهاي مخصوص
- الكترونيك قدرت
hooshmand@eetd.kntu.ac.ir
84062323
ساختمان اساتيد - اتاق 323

صادق شاملو
استاديار

shamlou@eetd.kntu.ac.ir
84062414
ساختمان اساتيد - اتاق 414
 
 علي اصغر رضي كاظمي
استاديار 
 
a.razi.kazemi@eetd.kntu.ac.ir
 
 
 

 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/11/13
تعداد بازدید:
60
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.